วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

To Be Developer Series :: Web development with Laravel 5

Course จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆตาม Technology ในปัจจุบันได้ทัน และ สามารถสร้าง web application เบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกต่อไป ในส่วนของ Course จะมีรายละเอียดหัวข้อดังนี้

    ครึ่งแรก ( ~ 3 hours) 


 • client server model and HTTP request
 • web server & LAMP
 • Framework 
 • MVC structure
 • Composer
 • Artisan
 • Laravel 5 Structure & Important files
 • Routing
 • View & Blade ( Control structure & Template )
 • Controller & Form and Data Retrieval ( GET & POST concept )

  ครั้งหลัง  ( ~ 3 hours)

 • Database & mySQL & phpmyadmin
 • Laravel Eloquent  (Create, Modifier , Drop)
 • Migration (migrate & rollback)
 • Eloquent ( ORM & Data Retrieval )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น