วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Docker - Command & Dockerfile reference

Command

https://docs.docker.com/reference/run/

 • docker run [option...] <image> [command]
  • -p <external-port>:<container-port> - expose container port to host
  • -d - รัน container ไว้เบื้องหลัง (daemon)
  • --name <container-name> - ตั้งชื่อ container
  • -v <src>:<dest> - mount ไฟล์ที่ <src> ของ host กับ <dest> ของ container
  • --link <container>:<hostname>
  • -it - i=interactive, t=pseudo tty ใช้เมื่อต้องการทำงานแบบ interactive เช่นใช้ bash
   • eg. docker run hello-world - รัน image hello-world
   • docker run -it ubuntu /bin/bash - สร้าง container จาก image ubuntu แล้วรัน bash
   • docker run -d --name my-nginx -p 8000:80 nginx - สร้าง container ชื่อ my-nginx จาก image nginx แล้ว expose port 80 ของ container ไปยัง port 8000 ของเครื่อง host
 • docker ps [option]
  • docker ps - ดูรายการ container 
  • docker ps -a - ดูรายการ container ทุกรายการรวมถึง container ที่ stop อยู่
 • docker images [option] [repository]
  • docker images - ดูรายการ image ที่มี
 • docker pull <image>
  • docker pull nginx - โหลด image nginx ลงในเครื่อง
 • docker push <image>
  • docker push my-usernam/my-image - อัพโหลด image ไปยัง docker hub (registry)
 • docker build [option] <dockerfile-path>
  • docker build -t my-image . - สร้าง image จาก Dockerfile ในตำแหน่งปัจจุบัน แล้วตั้งชื่อ image ที่ได้ว่า myimage
 • docker stop <container> [container...]
  • docker stop my-laravel - หยุดการทำงานของ container my-laravel
 • docker start <container> [container...]
  • docker start my-laravel - ให้ container my-laravel ที่หยุด เริ่มทำงานอีกครั้ง
 • docker rm <container> [container...]
  • docker rm my-laravel - ลบ container my-laravel (ต้อง stop ก่อน)
 • docker rmi <image> [image...]
  • docker rmi laravel - ลบ image ชื่อ laravel ออก
 • docker inspect <container|image>
  • docker inspect laravel - (image) ดูรายละเอียดของ image laravel
  • docker inspect my-laravel - (container) ดูรายละเอียดของ container my-laravel
 • docker exec [option] <container>
  • docker exec -it my-nginx /bin/bash - เรียกใช้ bash จาก container my-nginx (ใส่ -it  เพื่อให้ใช้งานแบบ interactive ได้)

Dockerfile

https://docs.docker.com/reference/builder/

 • FROM <image>
  • ระบบุ base image ที่จะนำมาใช้ทำงาน
 • COPY <src> <dest>
 • ADD <src> <dest>
  • คัดลอกไฟล์จาก <src> ไปเก็บไว้ใน container ที่ <dest>
 • RUN <command>
  • คำสั่งที่ต้องการให้ทำในขณะที่กำลังสร้าง image ( จะสร้าง Layer ใหม่ )
 • CMD <command>
  • คำสั่งที่ต้องการให้รันเมื่อ image ถูกรัน สามารถถูกแทนที่ด้วย [command] จากคำสั่ง docker run ได้
 • ENTRYPOINT <command>
  • คำสั่งที่ต้องการให้รันเมื่อ image ถูกรัน
 • EXPOSE <port,...>
  • ระบบว่าจะ container นี้ใช้งาน port อะไรบ้าง

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Docker - เตรียมความพร้อม


เนื่องจาก Docker ทำงานบน Linux เท่านั้น จึงได้แบ่งวิธีการติดตั้งออกเป็น 2 กลุ่มคือ Non-Linux และ Linux
 1. Non-Linux
  • Windows User ให้ติดตั้ง Docker toolbox โดยทำตามนี้
  • Mac User ให้ติดตั้ง Docker toolbox โดยทำตามนี้ 
   ขั้นตอนโดยสรุปคือให้ติดตั้ง Docker toolbox แล้วทดสอบว่าใช้งานได้ไหม โดยใช้คำสั่ง ( ปัจจุบัน docker toolbox มีปัญหากับ Windows10 )
  docker run hello-world

  สำหรับผู้ที่ทำตามวิธีตามในลิงค์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ให้ติดตั้ง  VirtualBox  version ใหม่ (>=5.0.8) หากยังใช้ docker toolbox ไม่ได้ ให้ Import image นี้ใส่เข้าไปใน VirtualBox


 2.  Linux
  • Linux User ให้ติดตั้ง Docker โดยทำตามนี้ (Debian based) สำหรับกรณีอื่นๆทำตามด้านล่าง
   • CentOS - yum install docker
   • ArchOS - pacman -S docker